แหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเรา

โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการ " หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน" ปี พ.ศ. 2547 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเร่งสู่ฝัน ปี พ.ศ. 2548 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันและได้ผ่านการประเมินในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2548

ผลงานนักเรียนยอดเยี่ยมของเรา

รางวัลชนะเลิศ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” นักเรียนชนะการประกวดโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปีที่11 6 ตุลาคม 2560 โดยธนาคารกรุงไทย เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถใช้นวัตกรรมตอบโจทย์ปัญหาของชุมชน พร้อมรับทุนการศึกษา 800,000 บาท

Request information